ادامه مسمومیت دانش آموزان و بسته شدن ده ها مکتب درغزنی ،زابل وهلمند

گزارش از: ایدا اصغری
قرارگزارش ها ۱۵۰ دختردانش آموزدرشهرمزارشریف مسموم شده اند. هفته گذشته نیزبیست دختر دانشجودرغرب کابل مسموم شدند و به شفاخانه انتقال یافتند.
دردوسال ونیم گذشته درچهارده اتفاق مشابه درولایت مختلف افغانستان بیش از ۱۴۰۸ دانش آموزمسموم شده اند. دولت افغانستان تاکنون نتوانسته علت واقعی مسمومیت دختران دانش آموز را دریابد.
سال گذشته مقامات امنیتی ولایت تخار تعدادی را به جرم همکاری با طالبان به خاطر مسمومیت دختران دستگیر کردند اما همیشه مقامات دولتی افغانستان سخنان ضد ونقیضی دراین مورد می گویند.
masmoomiyat
فاروق وردک وزیرمعارف افغانستان هفته گذشته ازیک طرف دلیل مسمومیت دختران را بوی کود حیوانی درنزدیکی مکتب وازطرف دیگراین مسمومیت راکاردشمنان افغانستان خواند.اوهمچنان دانشجویان را تهدید کرد وگفت: مِن بعد اگربشنوم کسی مسموم شده است اما شفاخانه مسمومیت او را تائید نکند، من هم متعلم را مجازات می‌کنم هم معلم او را مجازات می‌کنم و هم مدیر (آن مکتب) را مجازات می‌کنم.”
مسمومیت دانش آموزان یک حقیقت واضح است ودربسیاری ازموارد داکتران هم مسمومیت دانشجویان را به خاطرانتشارسم درفضای مدرسه تایید کرده اند. گاهی اگردولت افغانستان قدرت تشخیص مسمومیت آنرا نداشته ویانشانه های آن ضعیف بوده وزود ازبین رفته مسئله دیگراست .
مسدود شدن ده ها مکتب در ولایت غزنی توسط طالبان
امروزصبح دراثرحمله طالبان به یک مکتب درولایت غزنی نگهبان این مکتب کشته ویک پلیس نیز زخمی شد . دراین حمله به دانشجویان آسیبی نرسیده اما صدای شلیک گلوله باعث وحشت دانش آموزان شد.
ازشروع سال تحصیلی تاکنون چندین مکتب درولسوالی های مختلف ولایت غزنی توسط طالبان به آتش کشیده شده است و قرارسخنان مقامات وزارت معارف ولایت غزنی ۳۴ مکتب توسط طالبان مسدود شده است. این مکاتب مسدود شده درولسوالی های ناوه، زنخان، اجرستان و رشیدان وبرخی دیگراز ولسوالی های نا امن غزنی موقعیت دارند.
محروم شدن حداقل ده هزار دانش آموز در ولایت زابل ازتحصیل
طالبان باپخش اعلامیه ای ازمردم این ولایت خواسته است که دختران و پسران شان را به مدرسه نفرستند. آنها از مردم خواسته اند که پسران شان را درخانه درس بدهند.
قراراطلاعیه وزارت معارف ولایت زابل حدودچهل مکتب توسط طالبان مسدود شده است. دراین اعلامیه آمده است که شماری ازعلمای دین، بزرگان قوم وماموران ریاست معارف ولایت زابل در جریان این دوماه همواره با مخالفان مسلح دولت برای بازگشایی مکاتب گفتگوکرده اند امابه نتیجه نرسیده اند.
طالبان به شدت مخالف درس وتحصیل دختران وپسران درمکاتب می باشند واحتمال دارد درمسمومیت دختران دانشجو در ولایت دیگر افغانستان نیز دست داشته باشند. با وجود اینکه چندین بار طالبان مسولیت حمله به مکاتب را به دوش گرفته اند اما در درون دولت افغانستان حلقاتی وجود داردکه از طالبان حمایت می کنند و دست داشتن طالبان در این حملات را رد می کنند.

Share Button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *