همکاری

سازمان بین المللی زنان هزاره با افراد حقیقی و حقوقی، سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی، در راستای اهداف درج شده در اساسنامه ی این سازمان همکاری می کند. اگر شخص حقیقی می باشید و یا نماینده ی یک سازمان و نهاد هستید، می توانید با پر کردن فرم زیر، نحوه ی همکاری خود را مشخص کنید.

Share Button